H Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία των έργων Poly-SUMP

Στο έργο Poly-SUMP, η μεθοδολογία «Αναζήτησης Κοινού Οράματος» θα χρησιμοποιηθεί για να συγκεντρώσει διάφορους φορείς γύρω από το πεδίο των πολυκεντρικών σχεδίων δράσης βιώσιμης κινητικότητας πρώτα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναζήτησης Κοινού Οράματος-ΕΕΑΚΟ) και μετά σε τοπικό επίπεδο (Τοπικό Εργαστήριο Αναζήτησης Κοινού Οράματος-ΤΕΑΚΟ).

Η αναζήτηση κοινού οράματος είναι ένα εργαστήριο εκμάθησης, για να μπορεί “ο καθένας να συμμετέχει στη βελτίωση του όλου συστήματος”. Συνήθως είναι ένα τριήμερο συναντήσεων και συμμετέχουν 60 με 100  άτομα τα οποία μοιράζονται ένα κοινό στόχο. . Η αναζήτηση κοινού οράματος επιτρέπει στους εμπλεκόμενους φορείς να μάθουν περισσότερα μαζί από όσα μπορ εί να μάθει ο καθένας μόνος του.

Ουσιαστικά, με τη μεταφορά “του όλου συστήματος σε ένα δωμάτιο”, όλοι οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα της κατάστασης και μπορούν να πάρουν πιο σωστές και σαφείς αποφάσεις και να πραγματοποιήσουν σωστότερες και σαφέστερες δράσεις.

 

 

Οφέλη για τις πολυκεντρικές περιοχές

Τα οφέλη από την αναζήτηση κοινού οράματος είναι:

  •        Η δημιουργία ενός κοινού οράματος και ενός σχεδίου δράσης για έναν οργανισμό, δίκτυο ή κοινότητα;

  •        Η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να δράσουν σε κοινό έδαφος και να αναλάβουν ευθύνες για τα δικά τους σχέδια;

  • Η βοήθεια στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα από τη συνεργασία. 

Αυτό βοηθά να επεκταθούν οι παραδοσιακές διαδικασίες των αλλαγών και της οργάνωσης / πολιτικής ανάπτυξης σε νέες κατευθύνσεις.

Στο έργο Poly-SUMP, δουλεύουμε μαζί σε διεθνές επίπεδο για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης και λειτουργίας και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων να κοιτάξουν πέρα από τα σύνορα της πόλης τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις πολυκεντρικές περιοχές, όπου οι αστικές λειτουργίες κατανέμονται σε διάφορους πόλους και τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν με μια ολιστική (σύνδεση των τοπικών ζητημάτων με τα ζητήματα όλης της περιοχής) και πολύ-επίπεδη διακυβερνητική προσέγγιση (σύνδεση διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης στην περιοχή).

Το Ευρωπαϊκό «Σχέδιο Δράσης», που δημιουργείται στο εργαστήριο αναζήτησης κοινού οράματος, θα είναι τμήμα ενός οδηγού για άλλες πολυκεντρικές περιοχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα έργο Poly-SUMP σε αυτές. Αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει πολλές περιοχές στην Ευρώπη, για να προχωρήσουν στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσα από τη διεθνή διάσταση του έργου, το ΕΑΚΟ (Εργαστήριο Αναζήτησης Κοινού Οράματος) θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση συγκριτικής αξιολόγησης των εμποδίων και των προκλήσεων για το μέλλον της κινητικότητας. Ακόμη, θα υποστηρίξει τους δημόσιους λειτουργούς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και τους ενεργούς πολίτες  στην αναζήτηση νέων, καινοτόμων τρόπων σκέψης και δράσης.

Τα εργαστήρια αναζήτησης κοινού οράματος

Τα εργαστήρια είναι διαρθρωμένα σε τρία στάδια:

  •      Κριτική διάγνωση: στο στάδιο αυτό, οι συμμετέχοντες αναλύουν την υφιστάμενη κατάσταση της κινητικότητας στις πολυκεντρικές περιοχές. Ακόμη, μελετούν τις διαχρονικές εξελίξεις του περιβάλλοντός τους αναζητώντας κοινές συνιστώσες αλλά και διαφορές. Στη συνέχεια εφαρμόζουν την ίδια μεθοδολογία στην υφιστάμενη κατάσταση. Τέλος, εξερευνούν τις τάσεις που θα επηρεάσουν το πεδίο δράσης τους στο μέλλον.

  • Φαντασία και κοινό όραμα: στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες εκφράζουν οράματα ενός ουτοπικού και τέλειου μέλλοντος, χωρίς καμία υποχρέωση αυτό να είναι ρεαλιστικό. Μοιράζονται τις σκέψεις τους, σχεδιάζουν μαζί σενάρια ανάπτυξης των οραμάτων αυτών π.χ. ιστορίες που απεικονίζουν πώς αυτή η ουτοπική κατάσταση επιτεύχθηκε. Ακόμη, εντοπίζουν και καθορίζουν το κοινό πεδίο δράσης και τις κοινές αρχές που απαιτούνται για την πραγμάτωση ενός επιθυμητού μέλλοντος (κοινό όραμα). Οι συμμετέχοντες, επίσης, καταγράφουν τις διαφορές και τις διαφωνίες τους.

  • Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης: στο τρίτο στάδιο οι συμμετέχοντες εστιάζουν στην καταγραφή των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων που προκύπτουν από το κοινό όραμα δουλεύοντας πάνω σε δομημένες κατευθύνσεις (δράση, φορέας, στόχοι, χρηματοδότηση, ανάγκες, κίνδυνοι, ευκαιρίες, απειλές κ.ο.κ.).
Poly Sump
Logo - Europe
isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability