Τα ΣΒΑΚ στην Ευρώπη

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Ευρώπη

To ΣΒΑΚ με μια ματιά

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού, η οποία εξετάζει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στις πόλεις και στις γύρω περιοχές.

Ένα ΣΒΑΚ είναι σχεδιασμένο, για να ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων και έχει σαν στόχο να:

 • Βεβαιώσει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους,
 • Βελτιώσει την ασφάλεια (safety and security) των χρηστών του,
 • Μειώσει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας,
 • Βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών και να
 • Βελτιώσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

Προκειμένου να αναγνωριστεί ως ΣΒΑΚ, ένα σχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Συμμετοχική προσέγγιση - με τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή και σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση, στη δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού και στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων,
 • Δέσμευση για αειφορία: εξισορροπώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη,
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρακτικών και των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, μεταξύ των επιπέδων εξουσίας και μεταξύ των γειτονικών αρχών,
 • Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, που προέρχονται από βραχυπρόθεσμους στόχους, ευθυγραμμισμένων με ένα όραμα για τις μεταφορές και ενσωματωμένων σε μια συνολική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη,
 • Ανασκόπηση του κόστους μεταφοράς και των οφελών, λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες και οφέλη σε όλους τους τομείς της πολιτικής,
 • Μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει: 1) την ανάλυση της κατάστασης και το βασικό σενάριο, 2) τον καθορισμό του οράματος και των στόχων, 3) την επιλογή των πολιτικών και των μέτρων, 4)την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των πόρων, 5)τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 

Πλαίσιο Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με την ευρεία εξάπλωση της υιοθέτησης των ΣΒΑΚ από τις ευρωπαϊκές πόλεις και τις περιφέρειες, μέσα από μια ποικιλία έργων και πρωτοβουλιών.

Το έργο Poly-SUMP αποτελεί το πρώτο έργο με στόχο τις πολυκεντρικές περιοχές και προσφέρει μια αποτελεσματική και αποδοτική μεθοδολογία για την ανάπτυξή τους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής στην Ευρώπη, ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω έγγραφα:

 • Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα
 • Λευκή Βίβλος: Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών
Poly Sump
Logo - Europe
isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability